MITTETULUNDUSÜHINGU PÄRNU-JAAGUPI HARIDUSSELTS PÕHIKIRI. KINNITATUD ÜLDKOOSOLEKUL 22.APRILL 2005

 1. Üldsätted.
 2. Mittetulundusühingu nimi on: PÄRNU-JAAGUPI HARIDUSSELTS
 3. Mittetulundusühingu PÄRNU-JAAGUPI HARIDUSSELTS asukohaks on Pärnu-Jaagupi, Eesti Vabariik.
 4. Mittetulundusühing PÄRNU-JAAGUPI HARIDUSSELTS (edaspidi tekstis "selts ") on rajatud Põhja-Pärnumaa rahva ja seltsi liikmete huvides.
 5. Seltsi eesmärgiks on rahva haridust, rahva vaimset, kõlbelist ja kehalist kasvatust edendada
 6. Oma eesmärgi saavutamiseks selts:
  1. arendab ja kaitseb eesti kultuuri;
  2. korraldab koosolekuid,kõneõhtuid,kursusi,hariduspäevi,konverentse,konsultatsioone, jalutuskäike,ringreise ja õppereise;
  3. kaasab noori tegevusse;
  4. korraldab rahvaharidus-, isetegevus-, käsitöö- ja spordiringide tööd;
  5. organiseerib , kontserte ja teatrietendusi;
  6. osaleb erinevates projektides;
  7. korraldab loengutsükleid, seminare ja näitusi ning annab välja publikatsioone;
  8. osaleb ajalooliste kultuurimälestiste taastamisel ja säilitamisel;
  9. tegeleb teiste seltsi eesmärgi saavutamisele kaasaaitavate üritustega;
  10. teadvustab loodushoiu põhimõtteid;
  11. algatab sihtkapitalide moodustamist;
  12. määrab stipendiume.
  13. koondab isikuid,kes tahavad kaasa aidata seltsi eesmärkide täitmisele
  14. väljendab seltsi ühiseid seisukohti meedias.
  15. korraldab uuringuid
  16. arendab koostööd teiste seltside ja ühingutega
  17. määrab oma tegevusvaldkondades õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks August Lauri nimelist stipendiumi
 7. Selts on eraõiguslik juriidiline isik. Oma tegevuses juhindub ta Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. Selts omab oma sümboolikat: lipp, logo, pitsat, exlibris, kodulehekülg internetis.
 8. Selts võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, omada pangaarveid. Tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat.
 9. Selts valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on õigus osta, müüa, koormata piiratud asjaõigustega, anda üürile, kinkida, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.
 10. Oma kohustuste täitmise eest vastutab selts kogu oma varaga.
 11. Majandusaasta algab 1.jaanuaril,lõpeb 31.detsembril.
 12. Seltsi liikmeks võtmise, liikmeks võtmisest keeldumise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord.
 13. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik(samuti auliikmed), kes on nõus seltsi eesmärkide ja antud põhikirjaga
 14. Liikmeks taotleja võetakse seltsi liikmeks kirjaliku avalduse alusel seltsi juhatuse otsusega.
 15. Seltsi liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab seltsi juhatus läbi ühe kuu jooksul avalduse saabumise päevast arvates. Kui seltsi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse seltsi üldkoosolekul.
 16. Seltsi vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva. Päevast, mil liikmeks taotleja loetakse seltsi liikmeks, tekivad tal seltsi liikme õigused ja kohustused.
 17. Seltsi liikmeks astumisel tuleb tasuda liikmemaks 50 või 25 krooni.
 18. Seltsi juhatus peab seltsi liikmete nimekirja. Nimekirja kantavad andmed määratleb seltsi juhatus.
 19. Seltsi liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda , kui:
  1. liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seaduste või antud põhikirjaga kehtestatud tingimustega;
  2. liikmeks astuja on varem samast seltsist välja arvatud.
 20. Seltsi liige võib kirjaliku avalduse põhjal seltsist välja astuda. Liikme väljaastumisavalduse peab rahuldama ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast alates. Seltsi liikmemaksu ei tagastata.
 21. Liige arvatakse seltsist välja:
  1. tema surma korral;
  2. juriidilise isiku tegevuse lõpetamisel;
  3. käesoleva põhikirjaga ja kehtivate seadusega määratud kohustuste mittetäitmisel;
  4. käesoleva põhikirjaga määratud liikmemaksu mittemaksmisel;
   Seltsist välja arvatud liikmele tuleb tema seltsist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
 22. Liige loetakse seltsist väljaastunuks arvates juhatuse vastava otsuse tegemise päevast. Surnud isiku liikmeks olek lõpeb tema surma päeval.
 23. Päevast, mil liige loetakse seltsist väljaastunuks või väljaarvatuks, lõpevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
 24. Seltsi liikme õigused, kohustused ja vastutus.
 25. Seltsi liikmel on õigus:
  1. osa võtta seltsi üldkoosolekust isiklikult või oma esindaja kaudu (esindajaks peab olema mõni teine seltsi liige);
  2. valida ja olla valitud seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
  3. saada teavet seltsi tegevuse ja juhatuse otsuste kohta, tutvuda kõigi dokumentidega;
  4. astuda seltsist välja;
  5. kasutada ja vallata seltsile kuuluvat omandit kooskõlas õigusaktide, käesoleva põhikirja ja juhatuse otsustega;
  6. olla teiste seltside liige.
 26. Isikul, kelle liikmelisus seltsis on lõppenud, ei ole õigusi seltsi varale.
 27. Seltsi liige on kohustatud:
  1. täitma seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi ja nõudeid ning seltsi juhatuse ja kontrollorganite otsuseid;
  2. tasuma liikmemaksu juhatuse otsusega ettenähtud suuruses ja korras;
  3. tasuma õigeaegselt osamakseid, sihtotstarbelisi makseid ja muid makseid üldkoosoleku poolt kehtestatud tähtajaks ja suuruses;
  4. hoidma seltsi vara ning tagama selle õige kasutamine;
  5. aktsepteerima teiste seltsi liikmete huve.
 28. Seltsi vara ja tegevus.
 29. Seltsi vara moodustub tema liikmemaksudest, sihtotstarbelistest ning muudest maksetest, seltsi vara kasutamise tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute abist ja annetustest ning muudest laekumistest.
 30. Sihtotstarbelised maksed võivad olla ainult rahalised. Sihtotstarbeliste maksete tasumise korra ja suuruse otsustab seltsi juhatus.
 31. Seltsi liikmed valdavad, kasutavad ja käsutavad seltsi vara seltsi kui juriidilise isiku omandiõiguse kaudu seaduse ja seltsi põhikirjaga ettenähtud korras.
 32. Seltsi vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu dividendidena liikmete vahel jaotamisele.
 33. Seltsi liikmele antakse välja liikmepilet.
 34. Seltsil on õigus sõlmida oma tegevuseks lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega või teostada neid töid ise.
 35. Vajaduse korral võib selts kasutada oma tegevuses ka seltsi liikmete isiklikke seadmeid, transpordivahendeid ja tööriistu, hüvitades omanikule nende kasutamise kulud.
 36. Seltsi juhatus peab oma tegevuse ja varade raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras (vastavalt Raamatupidamisseadusele), ning vastutab nende tõesuse eest.
 37. Seltsi juhtimine.
 38. Seltsi juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek, asutajate nõukogu ja juhatus.
 39. Liikmete üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Tema pädevusse kuulub:
  1. põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
  2. revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
  3. juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
  4. sihtkapitalide moodustamine;
  5. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine; käesolevast põhikirjast tulenevate kaebuste lahendamine;
  6. muude seltsi tegevusega seotud küsimuste lahendamine.
 40. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad seltsi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samadel alustel juhatusega. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra eelnõu.
 41. Seltsi liikmel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl.
 42. Seltsi liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel:
  1. seltsi nõue tema vastu ja tema vabastamine varalistest või muudest kohustustest;
  2. tema väljaarvamine seltsist;
  3. tema ja seltsi vahelist lepingut puudutavad küsimused.
 43. Juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.
 44. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sôltumata kokkutulnud liikmete arvust.
 45. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 46. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.Seltsi liikmete üldkoosoleku otsus jõustab vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
 47. Asutajad moodustavad volinike nõukogu. Volinike nõukogu omab üldkoosoleku õigusi ja kohustusi, välja arvatud põhikirja muutmine, täiendamine ja seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine.
 48. Volinike nõukogul on õigus kaasata oma tegevusse väljalangenud liikmete asemele või muudel põhjustel uusi liikmeid.
 49. Juhatus on seltsi alaliselt tegutsev juhtimisorgan. Juhatuses võib olla maksimaalselt 7 liiget. Juhatusel võib olla ka üks liige (seltsi juhataja), kellele laieneb kogu juhatuse pädevus.
 50. Juhatuse pädevusse kuulub:
  1. seltsi tegevuse ja põhikirja nõuete järgimise tagamine seltsi liikmete poolt;
  2. seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
  3. seltsi liikmete nimekirja pidamine;
  4. seltsi liikmemaksude, samuti seltsi ehitiste ja rajatiste ülalpidamiseks, ekspluatatsiooniks ja kapitaalremondiks tehtavate sissemaksete laekumise tagamine;
  5. seltsi töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
  6. seltsi vahendite eesmärgipärase kasutamise tagamine;
  7. plaanide, eelarvete, aruannete koostamine ja nende esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
  8. lepingute sõlmimine ja teiste tehingute teostamine seltsi nimel;
  9. asjaajamise, raamatupidamise ja aruandluse korraldamine.Seltsi kohta käivate andmete esitamine kindlaksmääratud tähtaegadeks vastavatele organitele;
  10. aruande esitamine seltsi liikmete üldkoosolekule.
 51. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd,aseesimehe,kassapidajaja ja sekretäri.
 52. Juhatuse esimehe (seltsi juhataja) volitused algavad valimiste päevast.Seltsi juhatuse esimees (seltsi juhataja) korraldab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmist.
 53. Juhatuse esimees kutsub kokku ja viib läbi juhatuse koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
 54. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui juhatuse koosolekust võtab osa vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekul on kõigil osalejatel üks hääl. Juhatuse otsused võetakse vastu osalejate lihthäälteenamusega. Juhatuse koosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed. Juhatuse otsus jõustub kümnendal päeval, kui otsuses ei ole ette nähtud teist tähtaega.
 55. Juhatuse volituste tähtaeg on kolm aastat.
 56. Juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt varalise kahju eest, mis tekitati seltsi juhatuse pädevusse kuuluva küsimuse otsustamise tulemusena.
 57. Üldkoosolek teostab järelvalvet seltsi teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revisjonikomisjoni. Järelvalvet teostavad isikud peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada ühingus juhtival ametikohal. Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
 58. Seltsi reorganiseerimine ja likvideerimine.
 59. Seltsi ühendamine teiste ühingutega või eraldamine viiakse läbi üldkoosoleku otsuse alusel.
 60. Selts lõpetatakse:
  1. üldkoosoleku otsuse alusel;
  2. kohtuotsusega;
  3. muudel seaduse või põhikirjaga sätestatud alustel.
   Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijad valib üldkoosolek (lõpetamisel üldkoosoleku otsusega ) või määrab kohus. Likvideerijad vastutavad seltsile tekitatud kahju eest samadel alustel nagu juhatuse liikmed. Selts likvideeritakse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.
 61. Seltsi lõpetamisel läheb alles jäänud vara üle seltsi eesmärki järgivatele mittetulundusühing