SELTSI TEGEVUS 2009. AASTAL

4. JUUNIL OLID MEENUTUSHETKED MUUSEUMIS, kuhu olid palutud 1941. aasta juunisündmustega otseselt seotud inimesed ja nende lähedased. Avasõnadega esines vallavanem Ülle Vapper, meenutusi lugesid Alli-Liis ja Anna Vandel. Ettevõtmist juhtis Mai Eliisabet Maiste.

25. MÄRTSIL PIDASIME ETTEKANDEKOOSOLEKUT „Üks paik siin ilmas“, kus esinesid abiturient Alan Mägi, koduloolane Sergei Seeland, Linda Teng ja Anu Endo.

29. JAANUARIL TOIMUS SELTSI JUHATUSE  KOOSOLEK, kus otsustati tähistada märtsiküüditamise 60. aastapäeva ettekandekoosolekuga (suunatuna gümnasistidele ja valla üldsusele). Samuti peeti oluliseks tähistada 1941. aasta juunisündmusi meenutushetkedega muuseumis.

 

SELTSI TEGEVUS 2008. AASTAL

11. APRILLIL OLI FOORUM "ÕIGLUSEST JA ÕIGUSEST EESTI VABARIIGIS", kus kõnelesid Riigikogu liikmed: Lauri Vahtre (Võrdsetest? võimalustest hariduses ja kultuuris), Eiki Nestor (Kas raha paneb kõik rattad käima?), Jaanus Rahumägi (Avaliku ja eraõiguse valupunktid), Igor Gräzin (Põhiseaduslikust korrast ja korratusest).

11. APRILLIL TULI KOKKU SELTSI ÜLDKOGU, kus valiti uus juhatus (üldkogu otsusel 5-liikmeline) ja revisjonikomisjon ning seati sihte edaspidiseks.

11. APRILLIL TOIMUS UUE JUHATUSE ESIMENE KOOSOLEK, kus jagati tööülesanded järgmiselt: Tiiu Muhu (esimees), Eedi Lelov (aseesimees), Annika Ebrok (raamatupidaja), Merike Mäemets (sekretär), Virve Lohu (välissuhted). Samas võeti (avalduse alusel) seltsi liikmeks Tõnu Taremaa (EELK P-Jakobi koguduse õpetaja).

18. MÄRTSIL TOIMUNUD FORSELIUSE SELTSI HARIDUSPÄEVAST RÕNGUS võtsid osa Virve Lohu ja Merike Mäemets.

7. VEEBRUARIL TOIMUS SELTSI JUHATUSE  KOOSOLEK, kus arutati edaspidiseid tegevusplaane ja rahuldati juhatuse esimehe D.Beltadze avaldus seltsist väljaastumise kohta.
Seoses 3. tegevusaasta lõppemisega, otsustati kokku kutsuda üldkoosolek 11. aprillil ja samal päeval viia läbi foorum „Õigusest ja õiglusest Eesti vabariigis”.

 

SELTSI TEGEVUS 2007. AASTAL

23. JAANUARIL TOIMUS JUHATUSE ÜHEKSAS KOOSOLEK, kus arutati 14. märtsile kavandatava, traditsiooniks kujuneva, konverentsi läbiviimist. Otsustati, et seekordne teema võiks olla seotud rahva keele ja sellega seonduvaga.

14. MÄRTSI, EMAKEELEPÄEVA, TÄHISTASIME MÕTTETALGUTEGA „Rahva keel”, kus esinesid Hr President Arnold Rüütel, foklorist  Ingrid Rüütel, kirjandusteadlane Rein Veidemann, keskaja uurija - ajaloolane Tiina Kala, tõlkija Urmas Bereczki, ajaloolane Madis Linnamägi ja Diana Beltadze. 

25. APRILLIL OLI KOKKU KUTSUTUD AASTAKOOSOLEK, kus oli kõne all eelmisel aastal tehtu, arengukava koostamine, seltsi koduleht, väljasõit Läänemaale, talgupäev kalmistul ja projekti „Rahva keel ja rahva laul” läbiviimine.

18. MAIL OLI TALGUPÄEV ALEVI KALMISTUL

4. JUUNIL, LIPUPÄEVAL TOIMUS MUUSEUMIS KONVERENTS Eesti ajaloo teemal. Ettekannetega esinesid gümnaasiumi noored.

JUUNIS – JUULIL VIISIME LÄBI PROJEKTI „Rahva keel ja rahva laul”, mille käigus koguti murdesõnavara Põhja – Pärnumaalt.

21. JUUNIL ANDSIME HELI KÜNNAPASELE ÜLE SELTSI STIPENDIUMI.

24. JUULIL OLI MUUSEUMIS RAHVALAULU-TEEMALINE KOOLITUSPÄEV „Rahvalaul ja väärtuskasvatus”, kus tutvustati ka seltsi esimest trükiväljaannet „Pärnumaa rahva keel ja rahva laul” ja CD-d – väljaanded on mõeldud praktiliseks kasutamiseks Pärnumaa koolides.

 

SELTSI TEGEVUS 2006. AASTAL

30. JAANUARIL TOIMUS JUHATUSE KUUES KOOSOLEK, kus vaadati tagasi tehtule ja arutati edasisi tegevusplaane. Otsustati korraldada koostöös gümnaasiumiga 14. märtsil foorum ja kutsuda samas kokku ka üldkogu. Samuti peeti vajalikuks leida vahendeid erinevatest projektidest.

2. MÄRTSIL TOIMUS JUHATUSE SEITSMES KOOSOLEK, kus peeti aru foorumil esinejate üle.  Edasistest plaanidest oli kõne all talgupäev kalmistul, lipupäeva tähistamine matkaga ja suvine rahvamuusika üritus lastele ja noortele.

14. MÄRTSIL, EMAKEELEPÄEVAL VIISIME LÄBI FOORUMI “KEELE JA SÕNA VÄGI”, kus esinesid Doris Kareva, Tiina Kaalep ja abiturient Kristiina Tilk.

14. MÄRTSIL PIDASIME OMA ESIMEST AASTAKOOSOLEKUT, kus vaadati tagasi tehtule ja tehti plaane edaspidiseks. Juhatuse töö ja seltsi ettevõtmistega jäädi igati rahule.

24. APRILLIL TOIMUS JUHATUSE SEITSMES KOOSOLEK, kus otsustati võtta vastu Forseliuse seltsi pakkumine ja olla selle aasta suvepäevade korraldajaks. Samuti otsustati jätkata sügisese väljasõidu traditsiooni, sedakorda Põhja-Liivimaale. Täiskasvanud Õppija Nädala raames viia läbi üritus “Vana asi uues kuues”.

6. MAIL KORRALDATUD TALGUPÄEVAL koristasid seltsi  ja P-Jakobi koguduse liikmed kabeliaeda. Kohal oli 21 inimest ja ära tehti suur töö.

4. JUUNIL, EESTI LIPU PÄEVAL heiskasime muuseumi õuel lipu, (riigikaitsemärgi said rinda meie gümnaasiumi õpilased, kes oli läbinud vastava kursuse.) Seejärel suunduti JALGRATTAMATKALE mööda Halinga valla kultuuriväärtusega objekte.

16. - 18. AUGUSTIL KORRALDASIME (koostöös gümnaasiumiga) FORSELIUSE SELTSI HARIDUSPÄEVI, mille teemaks oli “Ajalik ja ajatu meis endis”.
Esinejateks olid Urmas Viilma, Aldo Kals, Marten Vares, Sergei Seeland, Madis Linnamägi, Ulf Atlestam (Rootsist). Tegutsesid töötoad, toimus simman, matk Soontaganale ja Pikavere külla ning Andres Uibo orelikontsert kirikus.

14. SEPTEMBRIL TOIMUS JUHATUSE KAHEKSAS KOOSOLEK, kus tehti tagasivaade hariduspäevadele ja otsustati organiseerida kõikidele valla haridustöötajatele huvireis Lätti, Põhja – Liivimaale. Samuti oli arutluse all kodanikupäeva tähistamine sobivate ettevõtmistega.

6. OKTOOBRIL  SÕITSID HALINGA VALLA HARIDUSTÖÖTAJAD PÕHJA – LIIVIMAALE, reisijuhiks oli Mart Liira.

10. – 13. OKTOOBRIL, TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDALAL olid avatud töötoad, kus olid juhendajateks Signe Sume, Anne Alus, Kalju Vedam. Avatud oli Signe Taremaa tööde näitus.

14. NOVEMBRIL VÄLJA KUULUTATUD FOTOKONKURSI “Minu paps” võitis abiturient Katrin Peterbert.

20. – 27. NOVEMBRIL TOIMUNUD KODANIKUNÄDALA teemaks oli “Kool kui kohaliku kogukonna keskus”. Peamiselt noorte harimiseks mõeldud ettevõtmistel esinesid Külli Volmer (Vabaühendus Kodanikuharidus), Mihhail Lotman (Riigikogu). Viidi läbi simulatsioonimäng (Eesti Euroopa Liikumise esindaja) ja EL-teemaline välkviktoriin Halinga valla ettevõtetele ja asutustele. Viimase võitis napilt Halinga Energeetika P-Jaagupi sidekontori ees.

10. DETSEMBRIL, INIMÕIGUSTE PÄEVAL KORRALDASIME KOOSVIIBIMISE EAKATELE JA PUUDEGA INIMESTELE, kus esinesid EMA üliõpilased.

 

SELTSI TEGEVUS 2005. AASTAL  (14. märts – 30. jaanuar 2006)

14. MÄRTSIL, EMAKEELEPÄEVAL PEETI SELTSI TAASLOOMISE KOOSOLEKUT. Kohal oli 54 asutajaliiget.
Koosolekul otsustati:
1. taasluua selts ja nimetada see ümber PÄRNU-JAAGUPI HARIDUSSELTSIKS;
2. valida volinike nõukogu (Diana Beltadze, Annika Ebrok, Kairi Kärner);
3. valida 7-liikmeline juhatus (Diana Beltadze, Annika Ebrok, Eedi Lelov, Merike Mäemets, May Eliisabet Maiste, Virve Lohu, Sergei Seeland);
4. kinnitada revisjonikomisjon (Ain Kärner, Sirje Mölder, Helle-Mai Roosileht);
5. jätta liikmemaksu küsimus ja esialgsete muudatuste ning paranduste tegemine põhikirjas juhatuse pädevusse

17. MÄRTSIL TOIMUS, JUHATUSE ESIMENE KOOSOLEK kus otsustati valida juhatuse esimeheks Diana Beltadze, aseesimeheks Eedi Lelov, kassapidajaks Annika Ebrok, juhatuse sekretäriks Merike Mäemets.
Viidi sisse parandused põhikirja, arutati lähemat tegevuskava ja otsustati, et seltsi sümboolikana tulevad kasutusele lipp, logo, pitsat, liikmepilet, sh auliikmepilet ja kodulehekülg internetis.

7. APRILLIL TOIMUS JUHATUSE TEINE KOOSOLEK, kus otsustati teha veel parandusi ja täiendusi põhikirjas; valida logo; nimetada 4. juunil toimuva konverentsi toimkond; kuulutada lastekaitsepäeva puhul välja fotokonkurss; toetada gümnaasiumi lastekaitse- ja käsitööpäeva läbiviimisel, kuulutada välja lastekaitsepäevale pühendatud fotokonkurss, anda üle seltsi liikmepiletid 4. juunil.

22.-23. APRILLIL FORSELIUSE SELTSI XVI HARIDUSPÄEVADEL KAMBJAS osalesid Virve Lohu ja Merike Mäemets.
Seekordsete hariduspäevade teemaks oli “Teemapargi “Forseliuse Kultuuri- ja Arenduskeskus” loomine”. Samas tähistas Kambja Ignatsi Jaagu kool oma 318. sünnipäeva.

22. APRILLIL OLI MEIE KOOLI MUUSEUMIS, KLUBIL “VAIM JA HING” KÜLAS MAAVANEM TOOMAS KIVIMÄGI, kes avas ka Jüriöö jooksu ja süütas jüriöö lõkke.

24. APRILLI VARAHOMMIKUL OLID EDUARD KILDEMA MATKARAJAL LINNULAULUHUVILISED nii alevist kui ka kaugemalt. Matkajuht EEDI LELOV “avastas” täpselt 30 erinevat linnuliiki.

4. JUUNIL TOIMUS  GÜMNAASIUMI AULAS AKTUS-KONVERENTS
“EESTIMAA JA EESTLASED EILI, TÄNA, HOMME”
Kavas oli pidulik lipuheiskamine kooli muuseumi õues.
(Samas andis kolonel Einar Laigna kätte Kaitseministeeriumi rinnamärgid meie gümnaasiumi õpilastele, kes olid läbinud riigikaitsekursuse.)
Muusikalist hingekosutust pakkusid aktusel TUULI TAUL ning TARMO VARDJA ja Sõbrad ERSO-st. Konverentsil esinesid ettekandega TUNNE KELAM (EL temaatika), EINAR LAIGNA (Kaitseväe peainspektor rääkis pereväärtustest ja moraalist ning eetikast.), KONSTANTIN REIN (teenekas koolipapa kõneles hariduse väärtusest ja väärtustamisest.) Liikumise KODUKANT esindaja, (tutvustas selle liikumise saamislugu
ja perspektiive). Pidulikult anti kätte P-Jaagupi haridusseltsi liikmepiletid.
 
9. JUUNIL TOIMUS JUHATUSE KOLMAS KOOSOLEK kus otsustati
esitada seltsi poolt “Täiskasvanud õppija nädala” raames toimuvale konkursile Aasta Koolitaja tiitlile Vaiki Kaldmäe kandidatuur; nimetatud nädala raames toimuvale koolitusele Haapsalus lähetada Mai Maiste ja Diana Beltadze; nimetada 8. oktoobril toimuva Tervisepäeva  korraldustoimkond (peakorraldajad Eva Palk ja Annika Ebrok); korraldada detsembrikuust alates mälumänguturniir; korrastada kihelkonnakoolimaja tähistav kivi ja selle ümbrus. Konkursile saadetud fotod otsustati panna üles valla raamatukokku, kus kõikidel külastajatel on neid võimalik hinnata.

1. SEPTEMBRIL, TARKUSEPÄEVAL AUTASUSTATI LASTEKAITSEPÄEVALE PÜHENDATUD FOTOKUNKURSI VÕITJAID: I koht perekond Aulik (“Suudlus”), II. Urve Indermitte (“Maria”), III. Raili Leesalu (“Jõulupäkapikk”)
 
8. SEPTEMBRIL TOIMUS JUHATUSE NELJAS KOOSOLEK, kus otsustati
8. oktoobril viia läbi sisukas Tervisepäev; leida võimalusi trükise “Põhja-Pärnumaa kultuurilugu” koostamiseks ja avaldamiseks; korraldada saksa keele kursused (õpetaja Saksamaalt); organiseerida seltsi liikmetele 25. septembril huvireis Tallinnasse (Kadrioru presidendi loss ja roosiaed, Pirita klooster); leida võimalusi jõulukontserdi korraldamiseks.

25. SEPTEMBRIL KÄISID SELTSI LIIKMED KULTUURIREISIL TALLINNAS
Külastati Kadriorus presidendi residentsi ja jalutati taasrajatud roosiaias, tutvuti Pirita klooster - muuseumiga ning uudistati vanalinna, kuulati Kadrioru lossis kontserti “Viva, Vivaldi!”.

8. OKTOOBRIL TOIMUS SELTSI KORRALDUSEL TERVISEPÄEV
Kavas olid ettekanded: “Terviseteadlik valik toidupoes” (Eva Palk), “Õieteraapia ja bioresonants” (Mercedes Merimaa), “Ravivõimlemine, igapäevased harjutused” (Ivi Ats). Päeva lõpetasime jalutuskäiguga/kepikõnniga kooli pargis.
Kohapeal  sai osta tervislikke suupisteid ja juua taimeteed!

3. DETSEMBRIL TOIMUNUD VELISE VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMISE 100. AASTAPÄEVA ettevõtmistest võtsid  osa Sergei Seeland, Virve Lohu, Aili Vunk ja Diana Beltadze

4. DETSEMBRIL KORRALDASIME P-JAKOBI KIRIKUS ADVENDIKONTSERDI
Estonia solistide osavõtul